انواع روش های تحلیل روسازی انعطاف پذیر

عنوان تحقیق :

انواع روش های تحلیل روسازی انعطاف پذیر

ساده‌ترين روش بررسي رفتار روسازي‌هاي انعطاف‌پذير تحت اثر بار دايره‌اي، در نظر گرفتن اينگونه روسازي‌ها به صورت يك نيم فضاي همگن است. تئوري اصل بوسينسك (Baussinesq, 1885) براساس بار متمركز موثر بر نيم فضاي الاستيك بيان شده است. با تلفيق تنش‌ها، كرنش‌ها و جابه‌جايي‌هاي ناشي از بار متمركز، مي‌توان اين پارامترها را تحت اثر يك بار دايره‌اي به دست آورد. بیشتر بخوانید